Kompetanseforbundet inn i Kompetansepolitisk råd

Regjeringen har oppnevnt Kompetanseforbundet til Kompetansepolitisk råd. Generalsekretær Kent Gudmundsen går inn som fast medlem.

Arbeidet i rådet startet opp 3.mai i Kunnskapsdepartementet sine lokaler og er starten på en ny periode. Høyere utdannings- og forskningsminister Ola Borten Moe la frem sine planer for rådet og hvilken rolle det kan fylle for regjeringen. Her presenterte han blant annet målsettingene ved den varslede meldingen til Stortinget som så langt har arbeidstittelen «Utsynsmeldingen».

Kompetansepolitisk råd i KD sine lokaler den 3 mai 2022. Foto: KD

Den varslede stortingsmeldingen skal ta for seg arbeidslivets kompetansebehov på kort og lang sikt. Det overordnede målet for meldingen vil være å dekke arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov fremover, og sørge for at innbyggerne i hele landet har tilgang til utdanning. Statssekretær Oddmund Holen gikk igjennom hvordan man ser for seg arbeidet med meldingen og orienterte overordnet om videre involvering av rådsmedlemmene.

Generalsekretær Kent Gudmundsen la frem Kompetanseforbundets tanker om rådsarbeidet og hvordan man kan bidra til utvikling og få på plass tiltak som gir mer treffsikker kompetansepolitikk nasjonalt. Gudmundsen trakk frem at Kompetanseforbundet jobber ut ifra tanken om å være komplementær til utdanningssystemet for øvrig, og trakk frem at Kompetanseforbundets kompetanse om og fokus på arbeidslivsrettet etter- og videreutdanning vil være et viktig bidrag og perspektiv i rådets videre arbeid.

Utdanningssystemet i dag ikke er godt nok rigget for de korte, spissede og arbeidslivsrelevante etter- og videreutdanningstilbudene. Dette vil være viktig å løse bedre i tiden fremover for å møte omstillingsbehovene i samfunnet.

Kompetansepolitisk råd består av følgende rådsmedlemmer:

  • Partene i arbeidslivet representert ved Arbeidsgiverforeningen Spekter, KS, NHO og Virke fra arbeidsgiversiden, og Akademikerne, LO, Unio og YS fra arbeidstakersiden
  • Frivillig sektor og studieforbund representert ved Kompetanseforbundet og VOFO
  • Universitets- og høgskolerådet
  • Fagskolerådet
  • Fylkeskommunene representert ved en fylkeskommunedirektør/fylkesrådmann
  • Sametinget har observatørstatus.
  • Representanter ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kommunal- og distriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har observatørstatus.

Du liker kanskje også...