Kompetanseforbundet representerer fagskolene i studieforbundsordningen i Kunnskapsdepartementet. Ved inngangen til 2023 hadde disse fagskolene over 10% av alle fagskolestudenter i Norge. Skolene er betydelige leverandører innenfor høyere yrkesfaglig utdanning og har en rekke akkrediterte studietilbud og fagområdeakkrediteringer. Fagskolene bidrar blant annet å svare ut sektorpolitiske målsettinger for høyere yrkesfaglig utdanning og leverer en stor bredde av tilbud innenfor bransjeprogram og andre strategiske satsingsområder.

I arbeidet med å utvikle fagskolene i studieforbundsordningen, gi innspill innenfor sektorens rammevilkår og øvrig myndighetskontakt har Kompetanseforbundet opprettet et eget råd for høyere yrkesfaglig utdanning. Lederen av dette rådet representerer Kompetanseforbundet i regjeringens Nasjonale fagskoleråd i perioden 2024-2025.

Fagskolerådet til Kompetanseforbundet har følgende sammensetting:


Marthe Dirdal
Marthe Dirdal
Leder
Christian Skyum
Christian Skyum
Medlem

Eilin Bakketun
Medlem
Cathrine Westmork
Cathrine Westmork
Medlem

Henvendelser til Fagskolerådet i Kompetanseforbundet kan gjøres til: fagskoleradet@kompetanseforbundet.no