Kompetanseforbundet deltok på høringen i utdannings- og forskningskomiteen

Kompetanseforbundet deltok på utdannings- og forskningskomiteens høring for Statsbudsjettet 2022 med generalsekretær Kent Gudmundsen, og styremedlem Trond Vegard Sagen Eriksen.

Video fra høringen kan sees her:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2021/H264-full/Hoeringssal2/11/08/Hoeringssal2-20211108-075517.mp4&msid=283&dateid=10004723

Gudmundsen la frem Kompetanseforbundets ambisjoner og ønske om økt satsing, samt hvilke muligheter dette kunne gi for tilbudet innen etter- og videreutdanning.

Det er også sendt inn et skriftlig innspill til utdannings- og forskningskomiteens arbeid som kan leses her:

Innspill til Statsbudsjettet 2022

Kompetanseforbundet(KF) viser til Stortingets behandling av Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet. Stortinget har i denne sammenheng gitt sin tilslutning til at studieforbund har en unik mulighet til å bidra i de sektorpolitiske målene som utdanning- og kompetanseheving av utsatte grupper. Studieforbundenes kontakt med bransjene og sine medlemsorganisasjoner gjør at man står i en særstilling og enklere kan nå frem til personer som til vanlig ikke oppsøker det offentlige utdanningssystemet, eller som står utenfor arbeidslivet. Kursene kan fungere som et springbrett til videre opplæring eller mer formell utdanning. Studieforbundene bidrar også til kompetanseheving av personer med høy utdanning, men som av ulike grunner har behov for oppdateringer eller påfyll for å stå sterkere rustet i omstillinger og nye arbeidsoppgaver.

Skal man ruste studieforbundene til å bidra sterkere i å nå målene til Kompetansereformen, må budsjettrammene økes utover ordinær prisvekst slik statsbudsjettet for 2022 legger opp til. Våre studieforbund har mulighet til å øke aktiviteten og vi anslår at en vekst i rammene på 10 millioner kroner vil være et godt anslag for vår kapasitet og behovet i 2022.

Vi ber derfor om at Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet øker Kap.254, post 70, med 10 millioner kroner.

Studieforbundene har store muligheter til å være komplementær og utfylle et viktig rom i utdanningssystemet, slik at man lettere når visjonen om «livslang læring» for alle, ikke bare de få. Det er viktig å være kjent med at fagforbund og profesjonsorganisasjoner er organisert i studieforbundene under KD, og er viktige tilbydere av kompetanseutvikling. Arbeidslivet trenger stadig kompetansepåfyll i form av etterutdanning og kortere kurs. Studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner kjenner kompetansebehovene til ulike bransjer og yrker, og er en ressurs som det i mye større grad bør satses på dersom Norge skal klare å nå de omstillingsbehovene landet har. Disse organisasjonene dekker et kompetanseområde som ikke dekkes av UH-sektoren og vi er derfor et viktig supplement til det offentlige utdanningssystemet. I tillegg har vi bygget opp en infrastruktur og organiseringsform som gjør at vi kan levere opplæringstilbud i hele landet.

Kompetanseforbundet kan bidra til økt fullføring i videregående opplæring

KF kan også bidra til gjennomføring av fullføringsreformen gjennom våre studieforbund. Vi har lang erfaring i å tilby videregående opplæring til voksne som tar eksamen gjennom praksiskandidatordningen. Opplæringen studieforbundene våre tilbyr, er fleksible, tilpasset den enkeltes jobb-, og livssituasjon, og er derfor godt egnet til å gjennomføre fleksibel, modulbasert videregående opplæring i samarbeid med fylkeskommunene. Gjennom fullføringsreformen har kravet til fleksibilitet og skreddersøm for voksne som skal fullføre videreopplæring økt. Dette blir krevende for fylkeskommunene, og KF mener derfor det er en god mulighet for fylkeskommunen å samhandle med ideelle opplæringsaktører, som studieforbund, for at flest mulig voksne skal få et tilbud der de bor.

Yrkesnorsk og generell norskopplæring for innvandrere er også innenfor studieforbundenes virkeområde. Mange EØS innvandrere og innvandrere uten rett, deltar på studieforbundenes språkkurs. Studieforbundene erfarer at offentlig finansiering av norskopplæring gir betydelig flere deltakere, og at dette er et effektivt tilbud og tiltak for å motvirke utenforskap og få flere innvandrere inn i arbeidslivet.

Studieforbundene er offentlig godkjente ideelle voksenopplæringsaktører. Vi er derfor naturlige samarbeidspartnere til fylkeskommuner, kommuner, etater og andre offentlige instanser. Ytterligere godkjenningsordninger for ikke formell opplæring er noe Markussenutvalget tok opp i sin rapport, men dette er ikke fulgt opp av den forrige regjeringen. KF mener det nye Stortinget og regjeringen må følge opp dette. Studieforbundene godkjent av Kunnskapsdepartementet ønsker godkjenningsordninger for ikke formell opplæring velkommen.

Oppsummert ønsker vi å gi følgende innspill til budsjettet:

Kap. 254 Post 70 Tilskudd til studieforbund

Vi ber om en økning på 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022. Dette vil være et viktig bidrag til økt satsing på livslang læring og er i tråd med regjeringens nye plattform hvor det skal satses på en kompetansereform for livslang læring og hvor studieforbundene trekkes frem som viktige bidragsytere.

Vi ber også om at barrieren for å arrangere rene digitale kurs fjernes i forskrift om studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet. Studieforbundene har under koronapandemien hatt et unntak fra krav om fysiske samlinger. Det ble i denne sammenheng arrangert digitale kurs i samtidighet.  Dette har vært viktig for å opprettholde kursaktivitet i en tid der folk ikke har kunnet møtes fysisk. Erfaringene som man har høstet, kompetansen som er bygget opp og nye målgrupper som kan nås bidrar til at vi mener dette unntaket må gjøres permanent.

Kap. 225 post 69 Tiltak for fullføring av videregående opplæring

Vi støtter de foreslåtte tilskuddene til fylkeskommunene for at flere voksne uten rett skal få tilbud om videregående opplæring, for at flere voksne skal få mulighet til å ta fagbrev nummer to, og ta fagbrev på jobb. Det vil være både målrettet og lønnsomt for fylkeskommunen å samarbeide med studieforbund som tilbyr videregående opplæring. Fylkeskommunen melder tilbake at de sliter med å få rekruttert nok deltakere. Studieforbund har tett samarbeid med partene i arbeidslivet, og har forutsetninger til nå ut til ulike målgrupper.

Kap. 257, post 70. Kompetanseprogrammet

KF ber om at kompetanseprogrammet styrkes i statsbudsjettet 2022. Kompetansepluss og bransjeprogrammene er viktige virkemidler for å få flere til å ta fagbrev. Sammen med tilskudd til fleksible videreutdanningstilbud er disse ordningene viktig for å styrke satsningen på livslang læring.

Kap 291, post 71.  Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

KF støtter tilskuddsordningen for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Vi støtter også klippekortordningen, som gjør det mulig for innvandrere uten rett å ta norskopplæring. Vi erfarer at dette er effektivt for at flere innvandrere skal få mulighet i arbeidslivet.

Du liker kanskje også...