Oppstartsmøte i Nasjonalt Fagråd

Mandag 7.mars gjennomførte Nasjonalt Fagråd sitt første møte i Kompetanseforbundet og startet arbeidet med innspill til videreutvikling av tilbud for arbeidslivet innen etter- og videreutdanning, dimensjonering og med diskusjon rundt fokusområder. Leder av Kompetansebehovsutvalget, Sveinung Skule, la frem utvalgets arbeid og tok i mot innspill fra rådet.

Det ble gode diskusjoner i Fagrådets første møte og arbeidet skal lede til bedre dimensjonering, satsing og utvikling av etter- og videreutdanningstilbud for arbeidslivet.

Leder av Kompetansebehovsutvalget(KBU), Sveinung Skule og leder av sekretariatet til KBU, Kaja Reegård, takket for innspillene og diskusjonen rundt bordet. I det videre arbeidet er det viktig at samspillet i sektoren bidrar til frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. Dette skal danne grunnlag for planlegging og strategiske kompetansebeslutninger – for både myndigheter og arbeidslivet, regionalt og nasjonalt.

Generalsekretær Kent Gudmundsen orienterte om Kompetanseforbundets prosjekter innen blant annet digitalisering, grønt skifte og matsikkerhet.

Skule som også er direktør i Direktoratet for Høyere utdanning- og kompetanse(HK-dir) orienterte også om arbeidet som direktoratet jobber med og som understøtter arbeidet til KBU. Tallgrunnlag, vurdering av støtteordninger og forvaltning er noen av områdene som naturlig nok også sees på når del-rapporten fra KBU til slutt legges frem senere i år og endelig rapport kommer i 2023.

Les mer om KBU her.

Les mer om rådet og sammensettingen her.

Du liker kanskje også...