Studieforbundene under Kunnskapsdepartementet leverer på samfunnsoppdraget og rammebevilgningene over statsbudsjettet med en omfattende etter- og videreutdanningsaktivitet. I tillegg til etterutdanninger og studieforbundsaktivitet driftes også en rekke fagskoler, og det leveres utdanninger i samarbeid med UH-sektoren.

Nedenfor finner du oversikt over aktiviteten under Kompetanseforbundet. Deler av virksomheten har de siste driftsårene naturlig nok vært preget av korona-situasjonen og medført lavere aktivitet enn ved normalår, mens andre deler har opplevd økt etterspørsel etter kompetanseheving.

Voksenopplæringsmidler:

Studieforbundene under KD leverer i hovedsak etterutdanningstilbud rettet inn mot arbeidslivets behov, og hvor vi har som mål å understøtte mobilitet i arbeidslivet og økte muligheter for å møte omstillinger på arbeidsplassen.

2022

Antall kurs

9 879

Antall deltakere

179 926

263 715

Antall etterutdanninger

Antall deltakere

Antall timer

20 527

Tilrettelegging

1083

Kart

313 av 356

Antall timer nettundervisning

Deltakere med tilrettelegging

Antall kommuner med aktivitet

(Etterutdanningstilbud fra studieforbund godkjent under Kunnskapsdepartementet og med statsstøtte i tråd med Voksenopplæringsloven.)

Se flere detaljer og analyser på etterutdanningsaktiviteten fra vår egen statistikkportal.

Ytterligere detaljert statistikk for:

Akademisk studieforbund

Studieforbundet AOF Norge

Studieforbundet Livslang læring

Studieforbundet næring og samfunn

Sjekk ut mer fra den offisielle studieforbundsstatistikken på SSB sine hjemmesider.

Fagskolene:

Fagskolene som ligger i studieforbundsordningen utgjør i overkant 10 % av alle fagskolestudenter i Norge årlig. Studentene fordeler seg på fire fagskoler og en rekke fagområder, og hvor skolene i tillegg til ordinær akkreditering av studietilbudene fra NOKUT, også innehar flere fagområdeakkrediteringer.

2022

FagskolerVårHøst
Antall studenterStudiepoengAntall studenterStudiepoeng
AOF Norge2 20036 8732 00519 590
Folkeuniversitetet8309 7678357 116
Sum:3 03046 6402 84026 706

(Antall studenter)

(Antall studiepong)

(Antall studenter)

(Antall studiepong)

(Innrapportert statistikk til DBH Fagskolestatistikk for vår og høst-semestrene)

Sjekk ut mer fra den offisielle fagskolestatistikken på HK-dir sine hjemmesider.

Øvrige etter- og videreutdanningstilbud*:

Det er en omfattende etter- og videreutdanningsaktivitet blant våre studieforbunds organisasjoner som kommer i tillegg til den lovpålagte statistikken over. Vi jobber med å utvikle denne statistikkdelen av vår virksomhet og vil oppdatere oversikten nedenfor løpende på dette området.

Etter- og videreutdanningstilbud:Studiepoeng:Deltakere:Timer:
918*5318**8 02048 998
* Finansiering kan være Kompetansepluss, Bransjeprogram, Norskopplæringsordningen (IMDI), NAV, fylkeskommuner/kommuner, bedrifter, m.v.
** I samarbeid med UH-sektor, rapporteres inn fra den enkelte institusjon.

Nøkkeltall for 2021

Kompetanseforbundet ble opprettet i 2021, og vi har derfor samlet inn en oversikt over statistikk fra våre studieforbunds aktivitet i dette driftsåret. Sjekk det ut her.